Regulamin

REGULAMIN

AKCJI „PAKIET KORZYŚCI”

 

  I. Definicje

 • „Akcja” to jest akcja promocyjna o nazwie „PAKIET KORZYŚCI” polegająca na przyznaniu przez sprzedawców biorących udział w akcji Rabatów Konsumentom, którzy spełnili warunki udziału w akcji i umożliwieniu Konsumentom zrealizowania Rabatów w Sklepach stacjonarnych.
 • „Konsument” to jest pełnoletnia osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która spełnia warunki uzyskania Kuponów Rabatowych i zrealizowania ich przy zakupach Towaru lub skorzystania z Usługi jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w wybranym przez niego Sklepie stacjonarnym.
 • „Kupon Rabatowy” to jest etykieta utrwalająca treść ofert Sprzedawcy, dotyczących udzielonych Rabatów; uprawniających Konsumenta do skorzystania z Rabatu u danego Sprzedawcy, udostępniana w szczególności w formie: elektronicznej, broszur, ulotek.
 • „Kwestionariusz” to jest formularz udostępniony na Stronie internetowej, w którym Konsument podaje swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.
 • „Rabat” to jest zestaw korzyści, który zostanie przyznany Konsumentowi w związku z realizacją Kuponu Rabatowego.
 • „Regulamin” to jest regulamin Akcji „PAKIET KORZYŚCI”.
 • „Towar” to jest produkt znajdujący się w asortymencie Sprzedawcy.
 • „Sklep stacjonarny” to jest prowadzony przez Sprzedawcę salon sprzedaży Towarów, usytuowany w prowadzonym przez WABUD salonach tj.:
 • w Toruniu przy ul. Polnej 98,
 • we Włocławsku przy ul. Kruszyńska 35,
 • „Strona internetowa” to jest strona internetowa pod adresem www.wabud.eu, której właścicielem jest Spółka WABUD.
 • „Spółka WABUD”, „Spółka” to jest właściciel Strony, tj. WABUD sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Polnej 98, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000141990, posługującą się numerem REGON: 870285204 oraz NIP: 8791008018, o kapitale zakładowym w wysokości 500 000 zł,
 • „Sprzedawca” to jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą sprzedaż detaliczną, którą jest Spółka WABUD, a także podmiot zobowiązany na mocy odrębnej umowy z WABUD do realizacji na rzecz Użytkownika Kuponu Rabatowego, wskazany w Wykazie Sprzedawców stanowiącym załącznik do Regulaminu,
 • „Usługa” to jest wykonywanie świadczenia przez Spółkę, Sprzedawcę lub inne podmioty współpracujące ze Spółką w ramach prowadzonej przez siebie działalności zarobkowej,
 • „Użytkownik” to jest każdy internauta, który odwiedza Stronę.

 

  II. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Spółkę na rzecz Użytkowników, które polegają na umożliwieniu wypełnienie Kwestionariusza oraz uzyskanie Kuponu Rabatowego w celu skorzystania z Rabatu w wybranym Sklepie stacjonarnym, a także zasady przeprowadzenia Akcji.

2.  Do korzystania ze Strony wymagany jest standardowy system operacyjny, standardowy typ urządzeń i typ połączeń internetowych, dostęp do Internetu, jedna z popularnych przeglądarek internetowych oraz posiadanie adresu e-mail.

3. Do prawidłowego korzystania ze Strony wymagane jest włączenie obsługi plików Cookies w przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje odnośnie plików Cookies zawarte są w postanowieniach Polityki prywatności, dostępnej na Stronie internetowej.

4. Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu ingerencję w oprogramowanie Strony.

5. Zabronione jest podawanie na Stronie treści naruszających obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub dobra osobiste osób trzecich.

6. Czas trwania Akcji zostaje określony od dnia 1.10.2018 r. do dnia 31.12.2020 r.

 

 III. Pobranie Kuponu Rabatowego

1. W celu pobrania Kuponu Rabatowego Użytkownik powinien wejść na Stronę internetową oraz wypełnić zamieszczony tam Kwestionariusz.

2.

 1. W Kwestionariuszu Użytkownik podaje swoje dane osobowe, tj.: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych. Następnie Użytkownik powinien kliknąć przycisk „Wyślij”.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w skutek podania przez Użytkownika błędnych danych.
 3. Spółka Wabud oświadcza, że podane przez Użytkownika dane będą przechowywane, administrowane i udostępniane zgodnie z postanowieniami Polityki prywatności stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu.
 4. Udział w Akcji i pobranie Kuponu Rabatowego wymaga akceptacji Regulaminu.

3. Kliknięcie przycisku „Wyślij” powoduje wysłanie podanych w Kwestionariuszu danych do Spółki oraz automatyczne udostępnienie Użytkownikowi poprzez korespondencję e-mail oraz sms w postaci linku Kuponu Rabatowego.

4. Użytkownik może pobrać dowolną ilość Kuponów Rabatowych, jednak korzyści przyrzeczone na podstawie różnych Kuponów Rabatowych nie sumują się z:

 1. a) innymi promocjami;
 2. b) rabatami przyznanymi przez Sprzedawcę;
 3. c) wyprzedażami;
 4. d) nie są nimi objęte również towary licencjonowane (np. kolekcje firmy Tubądzin stworzone w ramach współpracy z Maciejem Zieniem – Kreacja Maciej Zień).

5. Z zestawu kuponów rabatowych udostępnionych w ramach akcji można skorzystać tylko raz.

6. Kupony rabatowe są ważne przez okres 3 miesięcy od dnia zarejestrowania w systemie.

 

IV. Prawo odstąpienia od umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1 Udostępnienie Kuponu Rabatowego poprzez korespondencję elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail oznacza wykonanie w pełni Usługi przez Spółkę WABUD.

2. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na wykonanie w pełni usługi, o której mowa w poprzednim paragrafie, zgodnie z art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, powoduje utratę przez Użytkownika prawa odstąpienia od umowy w przedmiocie przekazania Użytkownikowi Kuponu Rabatowego.

 

V. Realizacja Kuponu Rabatowego

1.W celu realizacji przez Konsumenta Kuponu Rabatowego, w szczególności ustalenia potencjalnego zakresu zamówienia oraz dostępności Produktów, którymi zainteresowany jest Klient, Spółka WABUD skontaktuje się z Konsumentem w ciągu kolejnych 48 godzin od wysłania Kwestionariusza.

2. Kupon Rabatowy udostępniony przez Spółkę WABUD lub przez Sprzedawcę uprawnia Konsumenta do skorzystania z Rabatu przy zakupie Towarów lub korzystania z Usługi w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy.

3.Sprzedawca oraz Spółka zobowiązane są do honorowania Rabatów zawartych w Kuponie Rabatowym, jeżeli Rabat dotyczy oferowanego Towaru lub Usług odpowiednio przez Sprzedawcę lub Spółkę.

 

VI. Termin ważności Kuponów Rabatowych

1. Okres ważności Kuponu obejmuje 3 miesiące od dnia wypełnienia i wysłania Kwestionariusza..

 

VII. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące działania Strony, a także realizacji Kuponów Rabatowych należy składać do Spółki pocztą elektroniczną na adres mailowy pakietkorzysci@wabud.eu, pocztą bezpośrednio na adres siedziby Spółki lub osobiście do protokołu w siedzibie Spółki.

2.Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dane personalne zgłaszającego reklamację umożliwiające udzielenie odpowiedzi na nią oraz przyczynę reklamacji wraz z uzasadnieniem.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Spółkę w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Konsument zostanie poinformowany pisemnie w terminie 7 dni od dnia jej rozpatrzenia.

 

VIII. Postanowienia końcowe

Regulamin znajduje się na stronie www.wabud.eu oraz w siedzibie Spółki.

 

Załączniki:

 1. Polityka prywatności
?